Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия, приложими за клиенти на quattrostagioni.bg

Настоящите общи условия са приложими за потребители при ползване на интернет страницата на ресторант Quattro Stagioni.

 

 1. Дефиниции

Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предоставяни от ресторант Quattro Stagioni , предлагани чрез интернет платформата.

 

Поръчка: представлява последователност от действия, извършени чрез интернет платформата от краен потребител, насочени към избрани от потребителя стоки и/или услуги, които да бъдат предоставени от ресторант Quattro Stagioni.

 

Клиент: е физическо или юридическо лице, което използва услугите на ресторант Quattro Stagioni чрез интернет платформата.

 

Договор: е споразумението между Клиент и ресторант Quattro Stagioni относно Поръчка, доставка или получаване на място, на заявените от Клиента стоки и/или услуги чрез интернет платформата.

 

Платформа: е интернет страницата https://www.quattrostagioni.bg , ведно с всички достъпни чрез нея инструменти, приложения за мобилни устройства и други, чрез които на Клиента се предоставя възможността да ползва услугите на ресторант Quattro Stagioni.

 

Ресторант: е организация /юридическо лице, регистрирано по действащото законодателство на Република България/, която приготвя и предлага ястия, храни, напитки и други, на крайни клиенти, като за предоставяне на стоките и/или услугите е необходимо използването на интернет платформата за сключване на договор и плащане по него.

 

Информация за Ресторанта: са всички данни за организацията /юридическото лице/ , точки за контакт, обща информация, меню /всички топли и студени ястия, храни, гарнитури, напитки и други/, цени с включен Данък Добавена Стойност за всеки продукт, фирмен логотип, графични изображения, възможности, цени и минимални суми за поръчка и за доставка.

 

Услуга: представлява дейността, която се предоставя на Клиент от ресторант Quattro Stagioni , която включва цялата последователност от стъпки от публикуване на Оферта, през сключване на Договор, заплащане на избраните стоки и/или услуги от страна на Клиента в полза на организацията, и приключва с предаване на Поръчката в полза на Клиента на посочения от него адрес или на място в ресторанта.

 

 1. Идентификация на www.quattrostagioni.bg

 

Адрес за кореспонденция с ресторант Quattro Stagioni е: Марикс ЕООД,

ЕИК 121762318, 1113 София, България, кв. Изток, ул. Фредерик Жолио Кюри №18А

 

 

 1. Приложимост

3.1 Настоящите Общи условия са приложими само за услугите, предоставяни чрез интернет платформата. Според типа доставка /до адрес или взимане от ресторанта/ допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Ресторанта.

 

3.2 Чрез подаването на Поръчка, Клиентът сключва Договор с Ресторанта за доставка на избраната от него стока и/или услуга. Клиентът е обвързан с Поръчката след нейното подаване. Отмяна на поръчка се допуска само , ако нейното приготвяне не е започнало. В случай, че поръчката не може да се отмени, Клиентът дължи пълната сума на Поръчката.

3.3 Ако имате алергии, моля задължително да ни уведомите преди или с направата на поръчката Ви. В случай, че не бъдем уведомени заведението не носи отговорност.

 

 1. Оферта

Интернет платформата публикува Оферти от името на ресторант Quattro Stagioni.

Quattro Stagioni не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.

 

 1. Договор

5.1 Договорът влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като избере  бутон “Поръчай” по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.

 

5.2 След получаване на поръчка, Платформата ще потвърди на Клиента приемането на поръчката и приблизителното време за доставка със съобщение в Платформата и по електронен път.

 

5.3 Договорът може да бъде изпълнен от ресторант Quattro Stagioni, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, при подаване на Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени чрез Платформата.

 

5.4 След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) във връзка с информация за състоянието и доставянето на Поръчката.

 

5.5 Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той или друго лице трябва да присъства на посочения от него адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.

 

5.6 Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното и потвърдено от Ресторанта време на мястото за получаване на Поръчки на Ресторанта, посочено в платформата при поръчка, електронна поща или текстово съобщение за потвърждаване.

 

5.7 Ако Поръчката включва продукти, със съдържание на алкохол, представител на ресторант Quattro Stagioni може да поиска от Клиента да удостовери възрастта си. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери възрастта си, или не отговаря на минималните възрастови изисквания, Ресторантът ще откаже да осъществи доставка на избраните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена допълнителна такса.

 

5.8 Таксата за доставка е на стойност 3 лева за всички квартали, до които извършва доставки ресторантът.

 

 1. Прекратяване на Договора и отмяна на Поръчката

6.1 Предвид факта, че предлаганите продукти се приготвят по поръчка и са бързо развалящи се, Клиентът няма право да анулира своята поръчка. . Отмяна на поръчка се допуска само , ако нейното приготвяне не е започнало. В случай че поръчката не може да се отмени, Клиентът дължи пълната сума на Поръчката.

 

6.2 Ресторантът има право да анулира Поръчката ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.

 

6.3 Ако Клиентът подаде Поръчка като предостави неверни или неточни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката, или по друг начин не изпълни задълженията си по Договора, Организацията има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента. Това не отменя задължението на Клиента да заплати направената и изготвена вече Поръчка.

 

6.4 Платформата има право да отказва Поръчки, ако има съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Платформата анулира вече платена Поръчка, платената сума се възстановява по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако Клиентът направи Поръчка, която изглежда невярна или фалшива, Организацията може да уведоми съответните компетентни органи.

 

 1. Плащане

7.1 От момента на сключването на Договора в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да заплати стойността на Поръчката. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за електронно плащане или чрез плащане в брой при доставката до врата или на мястото за получаване.

 

7.2 При спазване на разпоредбите на раздел 6, точка 4 от тези Общи условия частичното или пълно възстановяване на електронно плащане е възможно, само ако части или цялата поръчка не може да бъде извършена. При транзакции извършени с кредитна/дебитна карта възстановяването става посредством кредитна транзакция по картата с която е извършено плащането.

 

 1. Политика за връщане на стоки

8.1 Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите предлагани от Ресторанта, тъй като те са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

 

8.2 Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 60 (шейсет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчаните Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Ресторантът не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

 

8.3 В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Ресторанта, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 0886 012585 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на quattrostagioni.bg@yahoo.com. Ресторантът има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, или Продукта да бъде върнат в Ресторанта, за да може да се прецени основателността на рекламацията. Моля имайте предвид, че Продукт, който е изконсумиран изцяло или над 50% не може да бъде предмет на рекламация.

 

8.4 Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.При предявяване на основателна рекламация Ресторантът предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по договорка с Клиента: замяна на Продукта с нов или възстановяване на платената сума за него.

 

 1. Обработка и съхраняваните лични данни

Организацията обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политиката за обработка на лични данни и Политика за поверителност.

 1. Допълнителна информация

 

–  Подарък напитка

Когато поръчвате, на всеки 40 лв от вашата сметка, получавате подарък напитка. Когато влезете във вашата количка, ако сумата Ви е над определените стойности, автоматично се появява прозорец, в който трябва да изберете желаната от Вас напитка. Напитките са както следва и не могат да бъдат заменяни с други артикули:

Кока Кола 1л

Кока Кола зиро 1л

Фанта портокал 1л

Сода кинли 1л

Минерална вода Банкя 1,5л

Изворна вода Роса 1,5л

Бира Загорка 1л

Ако по някаква причина не успявате да изберете вашата подарък напитка, моля свържете се с нас на посочените телефони в раздел контакти. Ресторантът си запазва правото да променя условията по предоставяне на подаръка напитка без предварително уведомяване

 

– Кешбек

Когато имате регистрация като потребител  в платформата на  ресторанта и поръчвате храна, 5% от стойността на Вашите поръчки автоматично  се натрупват като кешбек сума в профила Ви. Натрупаната сума може да използвате при плащане на бъдещи поръчки под формата на отстъпка от стойността на новата Ви поръчка, но не по-късно от 30 дни от получаването на кешбек  сумата. Също така стойността на използваната отстъпка не може да надвишава 50% от стойността на новата Ви поръчка. Ако в рамките на 30 дни от получаването на кешбек  сумата не я използвате, то тя автоматично се заличава от профила Ви. Сумата от кешбек може да се използва единствено като отстъпка при следваща поръчка и не може да се възстановява в брой или по банков път. Моля имайте предвид, че Кешбек касае само поръчки с доставка до адрес.

 

– Поръчка за взимане от място

Когато направите поръчка през платформата с опция Взимане от ресторанта получавате 10% отстъпка от стойността на Вашата поръчка.

 

– Алергии

В приготвяните храни е възможно да се съдържат съставки и/или добавки, които могат да предизвикат алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни или съставки се препоръчва да прегледа съставките и евентуалното съдържание на алергени в продукта, който възнамерява да поръча и да уведоми Ресторанта към какви съставки е алергичен и какви съставки да бъдат премахнати , ако това е възможно. Ако имате колебания относно изброените алергени  в Офертата на Ресторанта може да се свържете с нас на посочените в Платформата  телефонни контакти за допълнителна информация. За възникнали здравословни проблеми вследствие на алергични реакции причинени от храни и продукти, за които Клиентът не е уведомил предварително Ресторанта, че има непоносимост към тях, Ресторантът не носи отговорност.

 

 

 1. Приложимо право

Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. В отношенията между страните приложение намира действащото законодателство на Република България.

 

При всяка поръчка от Платформата, Клиентът потвърждава, че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия.

Доставяме до: 30-60 мин
delivery time
Още до поръчка: 20,00 лв.
0cart
arrow right

Добре дошли!

Или попълнете:

 • Регистрация
Не се притеснявайте! Попълнете своята електронна поща,там ще получите инструкции за възстановяването й.
close

Регистрирайте се!

Или попълнете:

 • Регистрация
Не се притеснявайте! Попълнете своята електронна поща,там ще получите инструкции за възстановяването й.
Вече имате профил?/
close